Regulamin 2013/2014

REGULAMIN IX edycji konkursu historycznego z cyklu „Historia i Życie” 2013/2014

I. Organizatorzy Konkursu
Fundacja „Wiedza i Praktyka” (dalej: „Fundacja Wiedza i Praktyka”) z siedzibą w Warszawie (03-918), przy ul. Łotewskiej 9A, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000310261,

II. Partnerzy Naukowi
Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku

III. Cele Konkursu

 • Kształtowanie świadomości narodowej młodzieży na podstawie tradycji i wiedzy, a nie urazów i resentymentów.
 • Ukazywanie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na mentalność kolejnych pokoleń i są podstawą ich własnego systemu wartości społecznych.
 • Propagowanie postawy nacechowanej tolerancją i otwartością na różne opinie i doświadczenia.
 • Zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych poszukiwań badawczych.

IV. Temat Konkursu
Temat główny Konkursu brzmi: Patriotyzm w burzliwym stuleciu (1914-2014)
Tematy szczegółowe (do wyboru):

 1. Patriotyzm mojej rodziny
 2. Wychowanie w duchu patriotycznym
 3. Do czego potrzebny jest patriotyzm?
 4. Patriotyzm na co dzień
 5. Wzory postaw patriotycznych

V. Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół licealnych w całej Polsce.
 2. W Konkursie można brać udział indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (do 4 osób).
 3. Nie ogranicza się liczby prac nadesłanych przez jednego autora.
 4. Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika/ uczestników Konkursu. Dopuszcza się możliwość opieki naukowej nad pracą, sprawowanej przez nauczyciela.
 5. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być nigdzie opublikowane przed rozstrzygnięciem Konkursu.
 6. Pracy konkursowej towarzyszyć musi formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie, pobrany ze strony Konkursu zamieszczonej pod adresem internetowym: http://www.konkurshistoriaizycie.pl/ (zwanej dalej: „Stroną Konkursu”) wypełniony prawidłowo i czytelnie. W przypadku prac zespołowych każdy ze współautorów musi wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
 7. Zgłoszone prace nie będą zwracane.
 8. Uczniowie biorący udział w Konkursie, którzy nie zostali jego laureatami, a których prace zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Konkursu, otrzymają certyfikaty. Pozostali uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w Konkursie. Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczniami uczestniczącymi w Konkursie otrzymają dyplomy.


VI. Prace konkursowe

 1. Praca musi być napisana w języku polskim.
 2. Dopuszcza się dowolna formę pracy, np. esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie. Objętość pracy: 6–10 stron formatu A-4, (czcionka 14 pkt., 30 wierszy na stronie).
 3. Praca może zawierać ilustracje (choć nie jest to konieczne), pod warunkiem jednak, że nie narusza to jakichkolwiek praw, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Wszystkie ilustracje zawarte w pracy konkursowej i/lub dołączone do niej (fotografie, dokumenty) powinny mieć postać skanu lub kserokopii.
 4. Praca powinna zawierać bibliografię, tj. dane o wykorzystanych źródłach i opracowaniach historycznych.
 5. Przyjmowane są prace w wersji papierowej i elektronicznej.

Prace w wersji papierowej i na nośnikach elektronicznych wraz z wypełnionym formularzem (do pobrania ze Strony Konkursu) należy przesyłać na adres: Fundacja Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa lub wysłać na adres mailowy: wolejnik@wip.pl.

VII. Jury konkursu

 1. Skład Jury Konkursu
  Przedstawiciele organizatorów:
  • dr hab. Wojciech Łukowski – pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
  • dr hab. Krystyna Szelągowska – pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Wanda Tycner - redaktor
 2. Przedstawiciele partnerów naukowych:
  • dr hab. Jerzy Urwanowicz – pracownik naukowy Instytutu Historii i Nauk Politycznych Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
 3. Prace zgłoszone na Konkurs oceniane będą w dwóch kategoriach:
  • Prace indywidualne,
  • Prace zbiorowe.
 4. Jury Konkursu będzie oceniało prace przydzielając punkty według następujących kryteriów:
  • Historyczny charakter pracy, czyli odtworzenie cząstki przeszłości. Zadanie to można zrealizować poprzez wykorzystanie źródeł historycznych.
  • Samodzielność (oryginalność) konstrukcji pracy, która powstała na podstawie własnych przemyśleń. Wskazane jest zamieszczenie krótkiego planu pracy, który przybliży jej koncepcję i określi grupę tematyczną, z którą się wiąże.
  • Umiejętność znalezienia lub „wytworzenia” (ankieta, wywiad, samodzielnie wykonane przez autora pracy: zdjęcia, film itd.) źródeł potrzebnych do analizy tematu. Konieczne jest zamieszczenie w pracy wykazu źródeł.
  • Zebranie bibliografii do danego tematu. Oprócz źródeł w pisaniu pracy zapewne będą pomocne inne dodatkowe materiały zawarte w podręcznikach, pracach naukowych i popularnonaukowych, przewodnikach, słownikach. Wszelkie dane (informacje, poglądy, opinie, tezy oraz cytaty) zapożyczone z cudzych prac powinny być opatrzone przypisem, a wykorzystana książka umieszczona w bibliografii.
  • Umiejętność analizy zebranych źródeł i materiałów. Ocena sposobu stawiania pytań i wyciągania wniosków.
 5. Od werdyktu Jury Konkursu nie przysługuje odwołanie. Opinie Jury Konkursu o poszczególnych pracach nie są udostępniane.
 6. Po zakończeniu prac Jury Konkursu, na Stronie Konkursu zostanie opublikowana lista laureatów Konkursu w układzie alfabetycznym, lista uczniów, których prace zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu Konkursu, co uprawnia ich do otrzymania certyfikatu, oraz lista laureatów wśród nauczycieli.
 7. Gala finałowa – uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się w Warszawie. Data Gali i jej miejsce zostanie określona i podana do wiadomości w drugiej połowie sierpnia.
 8. Pełne wyniki Konkursu opublikowane zostaną na Stronie Konkursu następnego dnia po Gali Finałowej.

VIII. Laureaci Konkursu

Uczniowie

 1. Najlepsze prace w obu kategoriach (prace indywidualne, prace zbiorowe) zostaną nagrodzone (I, II i III nagroda) lub wyróżnione. Dopuszcza się możliwość przyznania w każdej kategorii nagród równorzędnych.
 2. Laureaci Konkursu, których prace lub ich fragmenty będą opublikowane przez Organizatorów i Partnerów naukowych otrzymają do podpisania umowy na udzielenie nieodpłatnej licencji na korzystanie z prac. Warunkiem opublikowania prac będzie podpisanie umów przez pełnoletnich autorów prac lub opiekunów niepełnoletnich autorów i przesłanie ich na adres Fundacji.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Gali Finałowej, a następnie zamieszczone na Stronie Konkursu.
 4. Organizatorzy przewidują dla laureatów Konkursu nagrody rzeczowe, które będą zróżnicowane w zależności od uzyskanego wyniku. Nagrody rzeczowe nie będą wymieniane na ekwiwalent pieniężny.
 5. Organizatorzy konkursu ponoszą koszty opodatkowania nagród nagrodzonych uczniów oraz koszt ich dojazdu do Warszawy, na Galę Finałową.


Nauczyciele

 1. Dla 5 nauczycieli, których uczniowie uzyskają najlepsze rezultaty w konkursie przewiduje się nagrodę pieniężną w wysokości 1300 zł każda.
 2. Organizatorzy Konkursu ponoszą koszty opodatkowania nagród nagrodzonych nauczycieli oraz koszty ich dojazdu do Warszawy, na Galę Finałową.


Szkoły
Szkoły, których uczniowie i nauczyciele uzyskali najlepsze wyniki w Konkursie, zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi; rodzaj i ilość tych nagród jest uzależniona od rodzaju środków pozyskanych przez Organizatorów Konkursu.

Broszura
Plon Konkursu zostanie bezpłatnie opublikowany w formie broszury. Złożą się na nią: podsumowanie Konkursu, teksty nagrodzonych prac, lista certyfikatów, lista nauczycieli opiekunów prac, lista szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie.

IX. Terminarz Konkursu

 1. Termin nadsyłania prac - 31.03.2014.
 2. Termin zakończenia prac Jury Konkursu - 20.05.2014.
 3. Termin Gali Finałowej - wrzesień 2014 (dokładny termin i miejsce zostaną podane na stronie internetowej).

X. Ochrona danych osobowych

 1. Uczestnik Konkursu (pełnoletni), opiekunowie niepełnoletniego uczestnika Konkursu i nauczyciele podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Mają oni prawo dostępu do nich, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych osób podanych w formularzach konkursowych i umowach jest Fundacją Wiedza i Praktyka. Osoby, których dotyczą w/w dane mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu, ewentualnego dostarczenia nagrody oraz umieszczenia danych osobowych uczestnika na liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez Fundację Wiedza i Praktyka uprawnień wynikających z udzielonej przez laureatów Konkursu licencji.

X I. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w internecie na stronie Konkursu, określonej w cz. V ust. 6 Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie wymaga akceptacji warunków Regulaminu poprzez podpisanie klauzuli zawartej w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na Stronie Konkursu stają się one obowiązujące.
 4. Rozstrzygnięcia w sytuacjach nieobjętych niniejszym Regulaminem podejmują Organizatorzy Konkursu.

Warszawa, listopad 2013 r. Organizatorzy Konkursu.

Mapa serwisuRSS

Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.